Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Päätöksenteko taloyhtiössä

Yhtiökokous

Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin. Kokous pidetään yleensä kerran tai kaksi vuodessa
yhtiöjärjestyksen määräämänä ajankohtana. Tarvittaessa esim. suuren korjaushankkeen takia, voidaan
pitää ylimääräinen yhtiökokous.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat, joita useimmiten ovat:

• tilinpäätöksen vahvistaminen
• vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja isännöitsijälle
• talousarvion vahvistaminen ja vastikkeiden suuruuden määrääminen
• hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Hallitus voi näiden lisäksi tuoda yhtiökokouksen päätettäväksi aiheellisiksi katsomiaan asioita.
Pääsääntö on, että juoksevasta hallinnosta poikkeavista merkittävistä asioista päättää yhtiökokous.

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun osakkeenomistajat,
jotka yhdessä omistavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemiseksi
hallitukselta pyytävät.

Yhtiökokouksen koollekutsumisajan ja –tavan määrää asunto-osakeyhtiölaki (AOYL). Kokouskutsu on
toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ja aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta. Kutsu jaetaan
osakkeenomistajille ja julkaistaan yhtiön ilmoitustaululla. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti jokaiselle
osakkeenomistajalle, jonka postiosoite on yhtiön tiedossa tai joka on ilmoittanut yhtiölle sähköposti-
osoitteen kutsun toimittamista varten.

Hallitus

Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestys määrää jäsenten ja mahdollisten varajäsenten
lukumäärän. Hallituksen toimikausi on yleensä kalenterivuosi tai yhtiökokouksesta seuraavaan
yhtiökokoukseen.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa taloyhtiön juoksevaa hallintoa. Hallituksella on yleensä apunaan sen
valitsema isännöitsijä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu hänen kutsustaan niin usein kuin yhtiön
asiat sitä vaativat.